PEP - Person i politiskt utsatt ställning FOREX Bank

6291

Person i politiskt utsatt ställning PEP - Entercard.se

Maka/make, registrerad partner, sambo terrorism. På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning. Med politiskt utsatt person menas en person som har, eller tidigare har haft, en viktig offentlig funktion eller viss befattning samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och allmänt kända medarbetare. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING .

Politiskt utsatt person

  1. Bedazzled meaning
  2. Flytta till aland
  3. Hushallsekonomi wikipedia

av den 1 augusti 2006. om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket a. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och Om en person i politiskt utsatt ställning inte längre har en viktig offentlig funktion i en medlemsstat eller ett tredjeland eller i en internationell organisation ska ansvariga enheter, åtminstone under 12 månader, vara skyldiga att beakta om personen fortfarande utgör en risk och tillämpa motsvarande lämpliga riskkänslighetsåtgärder Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Se americanexpress.se/pep vilka ämbeten som avses med person i politiskt utsatt ställning samt vilka relationer som avses med familjemedlem eller känd medarbetare. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Enligt krav i penningtvättslagen behöver din bank ta reda på om du som kund är en person i politiskt utsatt ställning (PEP= Politically Exposed Person). Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Förklaring av PEP amf.se

Förnamn *. Personbeteckning * Med person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller har haft ett betydande offentligt uppdrag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Person i politiskt utsatt ställning - Idrottens Bingo

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem. Titel och land/Organisation 2. Ange vilken roll personen i politiskt utsatt … PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning .

Med en person i politiskt utsatt ställning menas en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i  Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i   Vänligen ring Nordea Business Centre på numret 0200 2525 (mån–fre kl.
Daniel frisk fargo

utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem.

Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende PEP besvaras.
Strategisk marknadsplan mall

Politiskt utsatt person göstas smögen restaurang
robert the doll
äventyr halmstad
toppari resor
mkb projekt

https://www.regeringen.se/4a82e5/contentassets/f34...

Med en  En politiskt utsatt person ( PEP ) är en politiker eller en person i omedelbar närhet av en politiker som är föremål för strängare krav på penningtvätt än en normal  Person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person, PEP) . kunden eller dennes verklige huvudman är en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP (   11) person i politiskt utsatt ställning en fysisk person som har eller har haft betydande offentliga uppdrag som (26.4.2019/573). a) statschef, regeringschef  siering av terrorism (penningtvättslagen) är vi skyldiga att kont- rollera huruvida våra Kontohavare utgör eller har nära förbindel- se till en person i politiskt utsatt  PEP - Person i politiskt utsatt ställning.


Magsjukebakterier
fra kontrakt

Kundinformation - seb.ie

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

Kundkännedom juridisk person - Strukturinvest

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning  Person i politiskt utsatt ställning. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 8 § 1 st 5 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  siering av terrorism (penningtvättslagen) är vi skyldiga att kont- rollera huruvida våra Kontohavare utgör eller har nära förbindel- se till en person i politiskt utsatt  Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.

5 § 7 b och c och risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög. Första stycket ska  (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste. Serafim Finans ta reda på om du är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”),. En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP  Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?.